������������ any �� some ���� ����������

.

2023-03-24
    ان التلميذىن نشيطان ما ن ع الجملة ا