ديبالا و نيمار

ONLINE. با اين همه نيمار رهبر خوبي براي خط مياني بارسا بود و مشخص نيست با نبودش، چه بلايي سر بارسا مي‌آيد

2023-01-31
    طيور تلدم خ
  1. 0:11
  2. Feb 08, 2020 · ديبالا فى لحظة صمت